Palliate

Cách chia động từ palliate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ palliate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PALLIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to palliate palliating palliated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn palliate palliate palliates palliate palliate palliate
Hiện tại tiếp diễn am palliating are palliating is palliating are palliating are palliating are palliating
Quá khứ đơn palliated palliated palliated palliated palliated palliated
Quá khứ tiếp diễn was palliating were palliating was palliating were palliating were palliating were palliating
Hiện tại hoàn thành have palliated have palliated has palliated have palliated have palliated have palliated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been palliating have been palliating has been palliating have been palliating have been palliating have been palliating
Quá khứ hoàn thành had palliated had palliated had palliated had palliated had palliated had palliated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been palliating had been palliating had been palliating had been palliating had been palliating had been palliating
Tương Lai will palliate will palliate will palliate will palliate will palliate will palliate
TL Tiếp Diễn will be palliating will be palliating will be palliating will be palliating will be palliating will be palliating
Tương Lai hoàn thành will have palliated will have palliated will have palliated will have palliated will have palliated will have palliated
TL HT Tiếp Diễn will have been palliating will have been palliating will have been palliating will have been palliating will have been palliating will have been palliating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would palliate would palliate would palliate would palliate would palliate would palliate
Conditional Perfect would have palliated would have palliated would have palliated would have palliated would have palliated would have palliated
Conditional Present Progressive would be palliating would be palliating would be palliating would be palliating would be palliating would be palliating
Conditional Perfect Progressive would have been palliating would have been palliating would have been palliating would have been palliating would have been palliating would have been palliating
Present Subjunctive palliate palliate palliate palliate palliate palliate
Past Subjunctive palliated palliated palliated palliated palliated palliated
Past Perfect Subjunctive had palliated had palliated had palliated had palliated had palliated had palliated
Imperative palliate Let′s palliate palliate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. meet senior singles free.

Nên đọc
to_char date format
Back to top button