Quarrel

Cách chia động từ quarrel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ quarrel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: QUARREL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to quarrel quarreling quarreled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn quarrel quarrel quarrels quarrel quarrel quarrel
Hiện tại tiếp diễn am quarreling are quarreling is quarreling are quarreling are quarreling are quarreling
Quá khứ đơn quarreled quarreled quarreled quarreled quarreled quarreled
Quá khứ tiếp diễn was quarreling were quarreling was quarreling were quarreling were quarreling were quarreling
Hiện tại hoàn thành have quarreled have quarreled has quarreled have quarreled have quarreled have quarreled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been quarreling have been quarreling has been quarreling have been quarreling have been quarreling have been quarreling
Quá khứ hoàn thành had quarreled had quarreled had quarreled had quarreled had quarreled had quarreled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been quarreling had been quarreling had been quarreling had been quarreling had been quarreling had been quarreling
Tương Lai will quarrel will quarrel will quarrel will quarrel will quarrel will quarrel
TL Tiếp Diễn will be quarreling will be quarreling will be quarreling will be quarreling will be quarreling will be quarreling
Tương Lai hoàn thành will have quarreled will have quarreled will have quarreled will have quarreled will have quarreled will have quarreled
TL HT Tiếp Diễn will have been quarreling will have been quarreling will have been quarreling will have been quarreling will have been quarreling will have been quarreling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would quarrel would quarrel would quarrel would quarrel would quarrel would quarrel
Conditional Perfect would have quarreled would have quarreled would have quarreled would have quarreled would have quarreled would have quarreled
Conditional Present Progressive would be quarreling would be quarreling would be quarreling would be quarreling would be quarreling would be quarreling
Conditional Perfect Progressive would have been quarreling would have been quarreling would have been quarreling would have been quarreling would have been quarreling would have been quarreling
Present Subjunctive quarrel quarrel quarrel quarrel quarrel quarrel
Past Subjunctive quarreled quarreled quarreled quarreled quarreled quarreled
Past Perfect Subjunctive had quarreled had quarreled had quarreled had quarreled had quarreled had quarreled
Imperative quarrel Let′s quarrel quarrel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button