Palpitate

Cách chia động từ palpitate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ palpitate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PALPITATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to palpitate palpitating palpitated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn palpitate palpitate palpitates palpitate palpitate palpitate
Hiện tại tiếp diễn am palpitating are palpitating is palpitating are palpitating are palpitating are palpitating
Quá khứ đơn palpitated palpitated palpitated palpitated palpitated palpitated
Quá khứ tiếp diễn was palpitating were palpitating was palpitating were palpitating were palpitating were palpitating
Hiện tại hoàn thành have palpitated have palpitated has palpitated have palpitated have palpitated have palpitated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been palpitating have been palpitating has been palpitating have been palpitating have been palpitating have been palpitating
Quá khứ hoàn thành had palpitated had palpitated had palpitated had palpitated had palpitated had palpitated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been palpitating had been palpitating had been palpitating had been palpitating had been palpitating had been palpitating
Tương Lai will palpitate will palpitate will palpitate will palpitate will palpitate will palpitate
TL Tiếp Diễn will be palpitating will be palpitating will be palpitating will be palpitating will be palpitating will be palpitating
Tương Lai hoàn thành will have palpitated will have palpitated will have palpitated will have palpitated will have palpitated will have palpitated
TL HT Tiếp Diễn will have been palpitating will have been palpitating will have been palpitating will have been palpitating will have been palpitating will have been palpitating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would palpitate would palpitate would palpitate would palpitate would palpitate would palpitate
Conditional Perfect would have palpitated would have palpitated would have palpitated would have palpitated would have palpitated would have palpitated
Conditional Present Progressive would be palpitating would be palpitating would be palpitating would be palpitating would be palpitating would be palpitating
Conditional Perfect Progressive would have been palpitating would have been palpitating would have been palpitating would have been palpitating would have been palpitating would have been palpitating
Present Subjunctive palpitate palpitate palpitate palpitate palpitate palpitate
Past Subjunctive palpitated palpitated palpitated palpitated palpitated palpitated
Past Perfect Subjunctive had palpitated had palpitated had palpitated had palpitated had palpitated had palpitated
Imperative palpitate Let′s palpitate palpitate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. i like a trans person.

Back to top button