Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sense

Cách chia động từ sense rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sense ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SENSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sense sensing sensed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sense sense senses sense sense sense
Hiện tại tiếp diễn am sensing are sensing is sensing are sensing are sensing are sensing
Quá khứ đơn sensed sensed sensed sensed sensed sensed
Quá khứ tiếp diễn was sensing were sensing was sensing were sensing were sensing were sensing
Hiện tại hoàn thành have sensed have sensed has sensed have sensed have sensed have sensed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sensing have been sensing has been sensing have been sensing have been sensing have been sensing
Quá khứ hoàn thành had sensed had sensed had sensed had sensed had sensed had sensed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sensing had been sensing had been sensing had been sensing had been sensing had been sensing
Tương Lai will sense will sense will sense will sense will sense will sense
TL Tiếp Diễn will be sensing will be sensing will be sensing will be sensing will be sensing will be sensing
Tương Lai hoàn thành will have sensed will have sensed will have sensed will have sensed will have sensed will have sensed
TL HT Tiếp Diễn will have been sensing will have been sensing will have been sensing will have been sensing will have been sensing will have been sensing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sense would sense would sense would sense would sense would sense
Conditional Perfect would have sensed would have sensed would have sensed would have sensed would have sensed would have sensed
Conditional Present Progressive would be sensing would be sensing would be sensing would be sensing would be sensing would be sensing
Conditional Perfect Progressive would have been sensing would have been sensing would have been sensing would have been sensing would have been sensing would have been sensing
Present Subjunctive sense sense sense sense sense sense
Past Subjunctive sensed sensed sensed sensed sensed sensed
Past Perfect Subjunctive had sensed had sensed had sensed had sensed had sensed had sensed
Imperative sense Let′s sense sense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button