Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tell

Cách chia động từ tell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tell ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TELL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tell telling told
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tell tell tells tell tell tell
Hiện tại tiếp diễn am telling are telling is telling are telling are telling are telling
Quá khứ đơn told told told told told told
Quá khứ tiếp diễn was telling were telling was telling were telling were telling were telling
Hiện tại hoàn thành have told have told has told have told have told have told
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been telling have been telling has been telling have been telling have been telling have been telling
Quá khứ hoàn thành had told had told had told had told had told had told
QK hoàn thành Tiếp diễn had been telling had been telling had been telling had been telling had been telling had been telling
Tương Lai will tell will tell will tell will tell will tell will tell
TL Tiếp Diễn will be telling will be telling will be telling will be telling will be telling will be telling
Tương Lai hoàn thành will have told will have told will have told will have told will have told will have told
TL HT Tiếp Diễn will have been telling will have been telling will have been telling will have been telling will have been telling will have been telling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tell would tell would tell would tell would tell would tell
Conditional Perfect would have told would have told would have told would have told would have told would have told
Conditional Present Progressive would be telling would be telling would be telling would be telling would be telling would be telling
Conditional Perfect Progressive would have been telling would have been telling would have been telling would have been telling would have been telling would have been telling
Present Subjunctive tell tell tell tell tell tell
Past Subjunctive told told told told told told
Past Perfect Subjunctive had told had told had told had told had told had told
Imperative tell Let′s tell tell

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button