Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pare

Cách chia động từ pare rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pare ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PARE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pare paring pared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pare pare pares pare pare pare
Hiện tại tiếp diễn am paring are paring is paring are paring are paring are paring
Quá khứ đơn pared pared pared pared pared pared
Quá khứ tiếp diễn was paring were paring was paring were paring were paring were paring
Hiện tại hoàn thành have pared have pared has pared have pared have pared have pared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been paring have been paring has been paring have been paring have been paring have been paring
Quá khứ hoàn thành had pared had pared had pared had pared had pared had pared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been paring had been paring had been paring had been paring had been paring had been paring
Tương Lai will pare will pare will pare will pare will pare will pare
TL Tiếp Diễn will be paring will be paring will be paring will be paring will be paring will be paring
Tương Lai hoàn thành will have pared will have pared will have pared will have pared will have pared will have pared
TL HT Tiếp Diễn will have been paring will have been paring will have been paring will have been paring will have been paring will have been paring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pare would pare would pare would pare would pare would pare
Conditional Perfect would have pared would have pared would have pared would have pared would have pared would have pared
Conditional Present Progressive would be paring would be paring would be paring would be paring would be paring would be paring
Conditional Perfect Progressive would have been paring would have been paring would have been paring would have been paring would have been paring would have been paring
Present Subjunctive pare pare pare pare pare pare
Past Subjunctive pared pared pared pared pared pared
Past Perfect Subjunctive had pared had pared had pared had pared had pared had pared
Imperative pare Let′s pare pare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button