Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Point

Cách chia động từ point rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ point ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POINT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to point pointing pointed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn point point points point point point
Hiện tại tiếp diễn am pointing are pointing is pointing are pointing are pointing are pointing
Quá khứ đơn pointed pointed pointed pointed pointed pointed
Quá khứ tiếp diễn was pointing were pointing was pointing were pointing were pointing were pointing
Hiện tại hoàn thành have pointed have pointed has pointed have pointed have pointed have pointed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pointing have been pointing has been pointing have been pointing have been pointing have been pointing
Quá khứ hoàn thành had pointed had pointed had pointed had pointed had pointed had pointed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pointing had been pointing had been pointing had been pointing had been pointing had been pointing
Tương Lai will point will point will point will point will point will point
TL Tiếp Diễn will be pointing will be pointing will be pointing will be pointing will be pointing will be pointing
Tương Lai hoàn thành will have pointed will have pointed will have pointed will have pointed will have pointed will have pointed
TL HT Tiếp Diễn will have been pointing will have been pointing will have been pointing will have been pointing will have been pointing will have been pointing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would point would point would point would point would point would point
Conditional Perfect would have pointed would have pointed would have pointed would have pointed would have pointed would have pointed
Conditional Present Progressive would be pointing would be pointing would be pointing would be pointing would be pointing would be pointing
Conditional Perfect Progressive would have been pointing would have been pointing would have been pointing would have been pointing would have been pointing would have been pointing
Present Subjunctive point point point point point point
Past Subjunctive pointed pointed pointed pointed pointed pointed
Past Perfect Subjunctive had pointed had pointed had pointed had pointed had pointed had pointed
Imperative point Let′s point point

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/doctor-dating-app/.

Nên đọc
Close
Back to top button