Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reconstruct

Cách chia động từ reconstruct rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reconstruct ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECONSTRUCT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reconstruct reconstructing reconstructed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reconstruct reconstruct reconstructs reconstruct reconstruct reconstruct
Hiện tại tiếp diễn am reconstructing are reconstructing is reconstructing are reconstructing are reconstructing are reconstructing
Quá khứ đơn reconstructed reconstructed reconstructed reconstructed reconstructed reconstructed
Quá khứ tiếp diễn was reconstructing were reconstructing was reconstructing were reconstructing were reconstructing were reconstructing
Hiện tại hoàn thành have reconstructed have reconstructed has reconstructed have reconstructed have reconstructed have reconstructed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reconstructing have been reconstructing has been reconstructing have been reconstructing have been reconstructing have been reconstructing
Quá khứ hoàn thành had reconstructed had reconstructed had reconstructed had reconstructed had reconstructed had reconstructed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reconstructing had been reconstructing had been reconstructing had been reconstructing had been reconstructing had been reconstructing
Tương Lai will reconstruct will reconstruct will reconstruct will reconstruct will reconstruct will reconstruct
TL Tiếp Diễn will be reconstructing will be reconstructing will be reconstructing will be reconstructing will be reconstructing will be reconstructing
Tương Lai hoàn thành will have reconstructed will have reconstructed will have reconstructed will have reconstructed will have reconstructed will have reconstructed
TL HT Tiếp Diễn will have been reconstructing will have been reconstructing will have been reconstructing will have been reconstructing will have been reconstructing will have been reconstructing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reconstruct would reconstruct would reconstruct would reconstruct would reconstruct would reconstruct
Conditional Perfect would have reconstructed would have reconstructed would have reconstructed would have reconstructed would have reconstructed would have reconstructed
Conditional Present Progressive would be reconstructing would be reconstructing would be reconstructing would be reconstructing would be reconstructing would be reconstructing
Conditional Perfect Progressive would have been reconstructing would have been reconstructing would have been reconstructing would have been reconstructing would have been reconstructing would have been reconstructing
Present Subjunctive reconstruct reconstruct reconstruct reconstruct reconstruct reconstruct
Past Subjunctive reconstructed reconstructed reconstructed reconstructed reconstructed reconstructed
Past Perfect Subjunctive had reconstructed had reconstructed had reconstructed had reconstructed had reconstructed had reconstructed
Imperative reconstruct Let′s reconstruct reconstruct

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button