Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Saw

Cách chia động từ saw rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ saw ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SAW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to saw sawing sawn
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn saw saw saws saw saw saw
Hiện tại tiếp diễn am sawing are sawing is sawing are sawing are sawing are sawing
Quá khứ đơn sawed sawed sawed sawed sawed sawed
Quá khứ tiếp diễn was sawing were sawing was sawing were sawing were sawing were sawing
Hiện tại hoàn thành have sawn have sawn has sawn have sawn have sawn have sawn
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sawing have been sawing has been sawing have been sawing have been sawing have been sawing
Quá khứ hoàn thành had sawn had sawn had sawn had sawn had sawn had sawn
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sawing had been sawing had been sawing had been sawing had been sawing had been sawing
Tương Lai will saw will saw will saw will saw will saw will saw
TL Tiếp Diễn will be sawing will be sawing will be sawing will be sawing will be sawing will be sawing
Tương Lai hoàn thành will have sawn will have sawn will have sawn will have sawn will have sawn will have sawn
TL HT Tiếp Diễn will have been sawing will have been sawing will have been sawing will have been sawing will have been sawing will have been sawing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would saw would saw would saw would saw would saw would saw
Conditional Perfect would have sawn would have sawn would have sawn would have sawn would have sawn would have sawn
Conditional Present Progressive would be sawing would be sawing would be sawing would be sawing would be sawing would be sawing
Conditional Perfect Progressive would have been sawing would have been sawing would have been sawing would have been sawing would have been sawing would have been sawing
Present Subjunctive saw saw saw saw saw saw
Past Subjunctive sawed sawed sawed sawed sawed sawed
Past Perfect Subjunctive had sawn had sawn had sawn had sawn had sawn had sawn
Imperative saw Let′s saw saw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button