Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pave

Cách chia động từ pave rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pave ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pave paving paved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pave pave paves pave pave pave
Hiện tại tiếp diễn am paving are paving is paving are paving are paving are paving
Quá khứ đơn paved paved paved paved paved paved
Quá khứ tiếp diễn was paving were paving was paving were paving were paving were paving
Hiện tại hoàn thành have paved have paved has paved have paved have paved have paved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been paving have been paving has been paving have been paving have been paving have been paving
Quá khứ hoàn thành had paved had paved had paved had paved had paved had paved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been paving had been paving had been paving had been paving had been paving had been paving
Tương Lai will pave will pave will pave will pave will pave will pave
TL Tiếp Diễn will be paving will be paving will be paving will be paving will be paving will be paving
Tương Lai hoàn thành will have paved will have paved will have paved will have paved will have paved will have paved
TL HT Tiếp Diễn will have been paving will have been paving will have been paving will have been paving will have been paving will have been paving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pave would pave would pave would pave would pave would pave
Conditional Perfect would have paved would have paved would have paved would have paved would have paved would have paved
Conditional Present Progressive would be paving would be paving would be paving would be paving would be paving would be paving
Conditional Perfect Progressive would have been paving would have been paving would have been paving would have been paving would have been paving would have been paving
Present Subjunctive pave pave pave pave pave pave
Past Subjunctive paved paved paved paved paved paved
Past Perfect Subjunctive had paved had paved had paved had paved had paved had paved
Imperative pave Let′s pave pave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button