Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pawn

Cách chia động từ pawn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pawn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PAWN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pawn pawning pawned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pawn pawn pawns pawn pawn pawn
Hiện tại tiếp diễn am pawning are pawning is pawning are pawning are pawning are pawning
Quá khứ đơn pawned pawned pawned pawned pawned pawned
Quá khứ tiếp diễn was pawning were pawning was pawning were pawning were pawning were pawning
Hiện tại hoàn thành have pawned have pawned has pawned have pawned have pawned have pawned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pawning have been pawning has been pawning have been pawning have been pawning have been pawning
Quá khứ hoàn thành had pawned had pawned had pawned had pawned had pawned had pawned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pawning had been pawning had been pawning had been pawning had been pawning had been pawning
Tương Lai will pawn will pawn will pawn will pawn will pawn will pawn
TL Tiếp Diễn will be pawning will be pawning will be pawning will be pawning will be pawning will be pawning
Tương Lai hoàn thành will have pawned will have pawned will have pawned will have pawned will have pawned will have pawned
TL HT Tiếp Diễn will have been pawning will have been pawning will have been pawning will have been pawning will have been pawning will have been pawning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pawn would pawn would pawn would pawn would pawn would pawn
Conditional Perfect would have pawned would have pawned would have pawned would have pawned would have pawned would have pawned
Conditional Present Progressive would be pawning would be pawning would be pawning would be pawning would be pawning would be pawning
Conditional Perfect Progressive would have been pawning would have been pawning would have been pawning would have been pawning would have been pawning would have been pawning
Present Subjunctive pawn pawn pawn pawn pawn pawn
Past Subjunctive pawned pawned pawned pawned pawned pawned
Past Perfect Subjunctive had pawned had pawned had pawned had pawned had pawned had pawned
Imperative pawn Let′s pawn pawn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button