Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Scan

Cách chia động từ scan rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ scan ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCAN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to scan scanning scanned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn scan scan scans scan scan scan
Hiện tại tiếp diễn am scanning are scanning is scanning are scanning are scanning are scanning
Quá khứ đơn scanned scanned scanned scanned scanned scanned
Quá khứ tiếp diễn was scanning were scanning was scanning were scanning were scanning were scanning
Hiện tại hoàn thành have scanned have scanned has scanned have scanned have scanned have scanned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scanning have been scanning has been scanning have been scanning have been scanning have been scanning
Quá khứ hoàn thành had scanned had scanned had scanned had scanned had scanned had scanned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scanning had been scanning had been scanning had been scanning had been scanning had been scanning
Tương Lai will scan will scan will scan will scan will scan will scan
TL Tiếp Diễn will be scanning will be scanning will be scanning will be scanning will be scanning will be scanning
Tương Lai hoàn thành will have scanned will have scanned will have scanned will have scanned will have scanned will have scanned
TL HT Tiếp Diễn will have been scanning will have been scanning will have been scanning will have been scanning will have been scanning will have been scanning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would scan would scan would scan would scan would scan would scan
Conditional Perfect would have scanned would have scanned would have scanned would have scanned would have scanned would have scanned
Conditional Present Progressive would be scanning would be scanning would be scanning would be scanning would be scanning would be scanning
Conditional Perfect Progressive would have been scanning would have been scanning would have been scanning would have been scanning would have been scanning would have been scanning
Present Subjunctive scan scan scan scan scan scan
Past Subjunctive scanned scanned scanned scanned scanned scanned
Past Perfect Subjunctive had scanned had scanned had scanned had scanned had scanned had scanned
Imperative scan Let′s scan scan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button