Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Perch

Cách chia động từ perch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ perch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to perch perching perched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn perch perch perches perch perch perch
Hiện tại tiếp diễn am perching are perching is perching are perching are perching are perching
Quá khứ đơn perched perched perched perched perched perched
Quá khứ tiếp diễn was perching were perching was perching were perching were perching were perching
Hiện tại hoàn thành have perched have perched has perched have perched have perched have perched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been perching have been perching has been perching have been perching have been perching have been perching
Quá khứ hoàn thành had perched had perched had perched had perched had perched had perched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been perching had been perching had been perching had been perching had been perching had been perching
Tương Lai will perch will perch will perch will perch will perch will perch
TL Tiếp Diễn will be perching will be perching will be perching will be perching will be perching will be perching
Tương Lai hoàn thành will have perched will have perched will have perched will have perched will have perched will have perched
TL HT Tiếp Diễn will have been perching will have been perching will have been perching will have been perching will have been perching will have been perching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would perch would perch would perch would perch would perch would perch
Conditional Perfect would have perched would have perched would have perched would have perched would have perched would have perched
Conditional Present Progressive would be perching would be perching would be perching would be perching would be perching would be perching
Conditional Perfect Progressive would have been perching would have been perching would have been perching would have been perching would have been perching would have been perching
Present Subjunctive perch perch perch perch perch perch
Past Subjunctive perched perched perched perched perched perched
Past Perfect Subjunctive had perched had perched had perched had perched had perched had perched
Imperative perch Let′s perch perch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button