Refuel

Cách chia động từ refuel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ refuel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REFUEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to refuel refueling refueled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn refuel refuel refuels refuel refuel refuel
Hiện tại tiếp diễn am refueling are refueling is refueling are refueling are refueling are refueling
Quá khứ đơn refueled refueled refueled refueled refueled refueled
Quá khứ tiếp diễn was refueling were refueling was refueling were refueling were refueling were refueling
Hiện tại hoàn thành have refueled have refueled has refueled have refueled have refueled have refueled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been refueling have been refueling has been refueling have been refueling have been refueling have been refueling
Quá khứ hoàn thành had refueled had refueled had refueled had refueled had refueled had refueled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been refueling had been refueling had been refueling had been refueling had been refueling had been refueling
Tương Lai will refuel will refuel will refuel will refuel will refuel will refuel
TL Tiếp Diễn will be refueling will be refueling will be refueling will be refueling will be refueling will be refueling
Tương Lai hoàn thành will have refueled will have refueled will have refueled will have refueled will have refueled will have refueled
TL HT Tiếp Diễn will have been refueling will have been refueling will have been refueling will have been refueling will have been refueling will have been refueling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would refuel would refuel would refuel would refuel would refuel would refuel
Conditional Perfect would have refueled would have refueled would have refueled would have refueled would have refueled would have refueled
Conditional Present Progressive would be refueling would be refueling would be refueling would be refueling would be refueling would be refueling
Conditional Perfect Progressive would have been refueling would have been refueling would have been refueling would have been refueling would have been refueling would have been refueling
Present Subjunctive refuel refuel refuel refuel refuel refuel
Past Subjunctive refueled refueled refueled refueled refueled refueled
Past Perfect Subjunctive had refueled had refueled had refueled had refueled had refueled had refueled
Imperative refuel Let′s refuel refuel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button