Wallop

Cách chia động từ wallop rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wallop ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WALLOP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wallop walloping walloped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wallop wallop wallops wallop wallop wallop
Hiện tại tiếp diễn am walloping are walloping is walloping are walloping are walloping are walloping
Quá khứ đơn walloped walloped walloped walloped walloped walloped
Quá khứ tiếp diễn was walloping were walloping was walloping were walloping were walloping were walloping
Hiện tại hoàn thành have walloped have walloped has walloped have walloped have walloped have walloped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been walloping have been walloping has been walloping have been walloping have been walloping have been walloping
Quá khứ hoàn thành had walloped had walloped had walloped had walloped had walloped had walloped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been walloping had been walloping had been walloping had been walloping had been walloping had been walloping
Tương Lai will wallop will wallop will wallop will wallop will wallop will wallop
TL Tiếp Diễn will be walloping will be walloping will be walloping will be walloping will be walloping will be walloping
Tương Lai hoàn thành will have walloped will have walloped will have walloped will have walloped will have walloped will have walloped
TL HT Tiếp Diễn will have been walloping will have been walloping will have been walloping will have been walloping will have been walloping will have been walloping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wallop would wallop would wallop would wallop would wallop would wallop
Conditional Perfect would have walloped would have walloped would have walloped would have walloped would have walloped would have walloped
Conditional Present Progressive would be walloping would be walloping would be walloping would be walloping would be walloping would be walloping
Conditional Perfect Progressive would have been walloping would have been walloping would have been walloping would have been walloping would have been walloping would have been walloping
Present Subjunctive wallop wallop wallop wallop wallop wallop
Past Subjunctive walloped walloped walloped walloped walloped walloped
Past Perfect Subjunctive had walloped had walloped had walloped had walloped had walloped had walloped
Imperative wallop Let′s wallop wallop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. silversurfers dating site.

Nên đọc
meet lesbians online
Back to top button