Perpetrate

Cách chia động từ perpetrate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ perpetrate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERPETRATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to perpetrate perpetrating perpetrated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn perpetrate perpetrate perpetrates perpetrate perpetrate perpetrate
Hiện tại tiếp diễn am perpetrating are perpetrating is perpetrating are perpetrating are perpetrating are perpetrating
Quá khứ đơn perpetrated perpetrated perpetrated perpetrated perpetrated perpetrated
Quá khứ tiếp diễn was perpetrating were perpetrating was perpetrating were perpetrating were perpetrating were perpetrating
Hiện tại hoàn thành have perpetrated have perpetrated has perpetrated have perpetrated have perpetrated have perpetrated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been perpetrating have been perpetrating has been perpetrating have been perpetrating have been perpetrating have been perpetrating
Quá khứ hoàn thành had perpetrated had perpetrated had perpetrated had perpetrated had perpetrated had perpetrated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been perpetrating had been perpetrating had been perpetrating had been perpetrating had been perpetrating had been perpetrating
Tương Lai will perpetrate will perpetrate will perpetrate will perpetrate will perpetrate will perpetrate
TL Tiếp Diễn will be perpetrating will be perpetrating will be perpetrating will be perpetrating will be perpetrating will be perpetrating
Tương Lai hoàn thành will have perpetrated will have perpetrated will have perpetrated will have perpetrated will have perpetrated will have perpetrated
TL HT Tiếp Diễn will have been perpetrating will have been perpetrating will have been perpetrating will have been perpetrating will have been perpetrating will have been perpetrating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would perpetrate would perpetrate would perpetrate would perpetrate would perpetrate would perpetrate
Conditional Perfect would have perpetrated would have perpetrated would have perpetrated would have perpetrated would have perpetrated would have perpetrated
Conditional Present Progressive would be perpetrating would be perpetrating would be perpetrating would be perpetrating would be perpetrating would be perpetrating
Conditional Perfect Progressive would have been perpetrating would have been perpetrating would have been perpetrating would have been perpetrating would have been perpetrating would have been perpetrating
Present Subjunctive perpetrate perpetrate perpetrate perpetrate perpetrate perpetrate
Past Subjunctive perpetrated perpetrated perpetrated perpetrated perpetrated perpetrated
Past Perfect Subjunctive had perpetrated had perpetrated had perpetrated had perpetrated had perpetrated had perpetrated
Imperative perpetrate Let′s perpetrate perpetrate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. fb dating app not working.

Nên đọc
Close
Back to top button