Converge

Cách chia động từ converge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ converge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONVERGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to converge converging converged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn converge converge converges converge converge converge
Hiện tại tiếp diễn am converging are converging is converging are converging are converging are converging
Quá khứ đơn converged converged converged converged converged converged
Quá khứ tiếp diễn was converging were converging was converging were converging were converging were converging
Hiện tại hoàn thành have converged have converged has converged have converged have converged have converged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been converging have been converging has been converging have been converging have been converging have been converging
Quá khứ hoàn thành had converged had converged had converged had converged had converged had converged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been converging had been converging had been converging had been converging had been converging had been converging
Tương Lai will converge will converge will converge will converge will converge will converge
TL Tiếp Diễn will be converging will be converging will be converging will be converging will be converging will be converging
Tương Lai hoàn thành will have converged will have converged will have converged will have converged will have converged will have converged
TL HT Tiếp Diễn will have been converging will have been converging will have been converging will have been converging will have been converging will have been converging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would converge would converge would converge would converge would converge would converge
Conditional Perfect would have converged would have converged would have converged would have converged would have converged would have converged
Conditional Present Progressive would be converging would be converging would be converging would be converging would be converging would be converging
Conditional Perfect Progressive would have been converging would have been converging would have been converging would have been converging would have been converging would have been converging
Present Subjunctive converge converge converge converge converge converge
Past Subjunctive converged converged converged converged converged converged
Past Perfect Subjunctive had converged had converged had converged had converged had converged had converged
Imperative converge Let′s converge converge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button