Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bomb

Cách chia động từ bomb rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bomb ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BOMB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bomb bombing bombed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bomb bomb bombs bomb bomb bomb
Hiện tại tiếp diễn am bombing are bombing is bombing are bombing are bombing are bombing
Quá khứ đơn bombed bombed bombed bombed bombed bombed
Quá khứ tiếp diễn was bombing were bombing was bombing were bombing were bombing were bombing
Hiện tại hoàn thành have bombed have bombed has bombed have bombed have bombed have bombed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bombing have been bombing has been bombing have been bombing have been bombing have been bombing
Quá khứ hoàn thành had bombed had bombed had bombed had bombed had bombed had bombed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bombing had been bombing had been bombing had been bombing had been bombing had been bombing
Tương Lai will bomb will bomb will bomb will bomb will bomb will bomb
TL Tiếp Diễn will be bombing will be bombing will be bombing will be bombing will be bombing will be bombing
Tương Lai hoàn thành will have bombed will have bombed will have bombed will have bombed will have bombed will have bombed
TL HT Tiếp Diễn will have been bombing will have been bombing will have been bombing will have been bombing will have been bombing will have been bombing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bomb would bomb would bomb would bomb would bomb would bomb
Conditional Perfect would have bombed would have bombed would have bombed would have bombed would have bombed would have bombed
Conditional Present Progressive would be bombing would be bombing would be bombing would be bombing would be bombing would be bombing
Conditional Perfect Progressive would have been bombing would have been bombing would have been bombing would have been bombing would have been bombing would have been bombing
Present Subjunctive bomb bomb bomb bomb bomb bomb
Past Subjunctive bombed bombed bombed bombed bombed bombed
Past Perfect Subjunctive had bombed had bombed had bombed had bombed had bombed had bombed
Imperative bomb Let′s bomb bomb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button