Persuade

Cách chia động từ persuade rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ persuade ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERSUADE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to persuade persuading persuaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn persuade persuade persuades persuade persuade persuade
Hiện tại tiếp diễn am persuading are persuading is persuading are persuading are persuading are persuading
Quá khứ đơn persuaded persuaded persuaded persuaded persuaded persuaded
Quá khứ tiếp diễn was persuading were persuading was persuading were persuading were persuading were persuading
Hiện tại hoàn thành have persuaded have persuaded has persuaded have persuaded have persuaded have persuaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been persuading have been persuading has been persuading have been persuading have been persuading have been persuading
Quá khứ hoàn thành had persuaded had persuaded had persuaded had persuaded had persuaded had persuaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been persuading had been persuading had been persuading had been persuading had been persuading had been persuading
Tương Lai will persuade will persuade will persuade will persuade will persuade will persuade
TL Tiếp Diễn will be persuading will be persuading will be persuading will be persuading will be persuading will be persuading
Tương Lai hoàn thành will have persuaded will have persuaded will have persuaded will have persuaded will have persuaded will have persuaded
TL HT Tiếp Diễn will have been persuading will have been persuading will have been persuading will have been persuading will have been persuading will have been persuading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would persuade would persuade would persuade would persuade would persuade would persuade
Conditional Perfect would have persuaded would have persuaded would have persuaded would have persuaded would have persuaded would have persuaded
Conditional Present Progressive would be persuading would be persuading would be persuading would be persuading would be persuading would be persuading
Conditional Perfect Progressive would have been persuading would have been persuading would have been persuading would have been persuading would have been persuading would have been persuading
Present Subjunctive persuade persuade persuade persuade persuade persuade
Past Subjunctive persuaded persuaded persuaded persuaded persuaded persuaded
Past Perfect Subjunctive had persuaded had persuaded had persuaded had persuaded had persuaded had persuaded
Imperative persuade Let′s persuade persuade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button