Philosophize

Cách chia động từ philosophize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ philosophize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PHILOSOPHIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to philosophize philosophizing philosophized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn philosophize philosophize philosophizes philosophize philosophize philosophize
Hiện tại tiếp diễn am philosophizing are philosophizing is philosophizing are philosophizing are philosophizing are philosophizing
Quá khứ đơn philosophized philosophized philosophized philosophized philosophized philosophized
Quá khứ tiếp diễn was philosophizing were philosophizing was philosophizing were philosophizing were philosophizing were philosophizing
Hiện tại hoàn thành have philosophized have philosophized has philosophized have philosophized have philosophized have philosophized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been philosophizing have been philosophizing has been philosophizing have been philosophizing have been philosophizing have been philosophizing
Quá khứ hoàn thành had philosophized had philosophized had philosophized had philosophized had philosophized had philosophized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been philosophizing had been philosophizing had been philosophizing had been philosophizing had been philosophizing had been philosophizing
Tương Lai will philosophize will philosophize will philosophize will philosophize will philosophize will philosophize
TL Tiếp Diễn will be philosophizing will be philosophizing will be philosophizing will be philosophizing will be philosophizing will be philosophizing
Tương Lai hoàn thành will have philosophized will have philosophized will have philosophized will have philosophized will have philosophized will have philosophized
TL HT Tiếp Diễn will have been philosophizing will have been philosophizing will have been philosophizing will have been philosophizing will have been philosophizing will have been philosophizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would philosophize would philosophize would philosophize would philosophize would philosophize would philosophize
Conditional Perfect would have philosophized would have philosophized would have philosophized would have philosophized would have philosophized would have philosophized
Conditional Present Progressive would be philosophizing would be philosophizing would be philosophizing would be philosophizing would be philosophizing would be philosophizing
Conditional Perfect Progressive would have been philosophizing would have been philosophizing would have been philosophizing would have been philosophizing would have been philosophizing would have been philosophizing
Present Subjunctive philosophize philosophize philosophize philosophize philosophize philosophize
Past Subjunctive philosophized philosophized philosophized philosophized philosophized philosophized
Past Perfect Subjunctive had philosophized had philosophized had philosophized had philosophized had philosophized had philosophized
Imperative philosophize Let′s philosophize philosophize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button