Title

title

Cách chia động từ title rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ title ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TITLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to title titling titled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn title title titles title title title
Hiện tại tiếp diễn am titling are titling is titling are titling are titling are titling
Quá khứ đơn titled titled titled titled titled titled
Quá khứ tiếp diễn was titling were titling was titling were titling were titling were titling
Hiện tại hoàn thành have titled have titled has titled have titled have titled have titled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been titling have been titling has been titling have been titling have been titling have been titling
Quá khứ hoàn thành had titled had titled had titled had titled had titled had titled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been titling had been titling had been titling had been titling had been titling had been titling
Tương Lai will title will title will title will title will title will title
TL Tiếp Diễn will be titling will be titling will be titling will be titling will be titling will be titling
Tương Lai hoàn thành will have titled will have titled will have titled will have titled will have titled will have titled
TL HT Tiếp Diễn will have been titling will have been titling will have been titling will have been titling will have been titling will have been titling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would title would title would title would title would title would title
Conditional Perfect would have titled would have titled would have titled would have titled would have titled would have titled
Conditional Present Progressive would be titling would be titling would be titling would be titling would be titling would be titling
Conditional Perfect Progressive would have been titling would have been titling would have been titling would have been titling would have been titling would have been titling
Present Subjunctive title title title title title title
Past Subjunctive titled titled titled titled titled titled
Past Perfect Subjunctive had titled had titled had titled had titled had titled had titled
Imperative title Let′s title title

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. date add php.

Nên đọc
Close
Back to top button