Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cluck

Cách chia động từ cluck rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cluck ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLUCK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cluck clucking clucked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cluck cluck clucks cluck cluck cluck
Hiện tại tiếp diễn am clucking are clucking is clucking are clucking are clucking are clucking
Quá khứ đơn clucked clucked clucked clucked clucked clucked
Quá khứ tiếp diễn was clucking were clucking was clucking were clucking were clucking were clucking
Hiện tại hoàn thành have clucked have clucked has clucked have clucked have clucked have clucked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clucking have been clucking has been clucking have been clucking have been clucking have been clucking
Quá khứ hoàn thành had clucked had clucked had clucked had clucked had clucked had clucked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clucking had been clucking had been clucking had been clucking had been clucking had been clucking
Tương Lai will cluck will cluck will cluck will cluck will cluck will cluck
TL Tiếp Diễn will be clucking will be clucking will be clucking will be clucking will be clucking will be clucking
Tương Lai hoàn thành will have clucked will have clucked will have clucked will have clucked will have clucked will have clucked
TL HT Tiếp Diễn will have been clucking will have been clucking will have been clucking will have been clucking will have been clucking will have been clucking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cluck would cluck would cluck would cluck would cluck would cluck
Conditional Perfect would have clucked would have clucked would have clucked would have clucked would have clucked would have clucked
Conditional Present Progressive would be clucking would be clucking would be clucking would be clucking would be clucking would be clucking
Conditional Perfect Progressive would have been clucking would have been clucking would have been clucking would have been clucking would have been clucking would have been clucking
Present Subjunctive cluck cluck cluck cluck cluck cluck
Past Subjunctive clucked clucked clucked clucked clucked clucked
Past Perfect Subjunctive had clucked had clucked had clucked had clucked had clucked had clucked
Imperative cluck Let′s cluck cluck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button