Pile

Cách chia động từ pile rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pile ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PILE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pile piling piled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pile pile piles pile pile pile
Hiện tại tiếp diễn am piling are piling is piling are piling are piling are piling
Quá khứ đơn piled piled piled piled piled piled
Quá khứ tiếp diễn was piling were piling was piling were piling were piling were piling
Hiện tại hoàn thành have piled have piled has piled have piled have piled have piled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been piling have been piling has been piling have been piling have been piling have been piling
Quá khứ hoàn thành had piled had piled had piled had piled had piled had piled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been piling had been piling had been piling had been piling had been piling had been piling
Tương Lai will pile will pile will pile will pile will pile will pile
TL Tiếp Diễn will be piling will be piling will be piling will be piling will be piling will be piling
Tương Lai hoàn thành will have piled will have piled will have piled will have piled will have piled will have piled
TL HT Tiếp Diễn will have been piling will have been piling will have been piling will have been piling will have been piling will have been piling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pile would pile would pile would pile would pile would pile
Conditional Perfect would have piled would have piled would have piled would have piled would have piled would have piled
Conditional Present Progressive would be piling would be piling would be piling would be piling would be piling would be piling
Conditional Perfect Progressive would have been piling would have been piling would have been piling would have been piling would have been piling would have been piling
Present Subjunctive pile pile pile pile pile pile
Past Subjunctive piled piled piled piled piled piled
Past Perfect Subjunctive had piled had piled had piled had piled had piled had piled
Imperative pile Let′s pile pile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. blake horstmann dating.

Back to top button