Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Heighten

Cách chia động từ heighten rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ heighten ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HEIGHTEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to heighten heightening heightened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn heighten heighten heightens heighten heighten heighten
Hiện tại tiếp diễn am heightening are heightening is heightening are heightening are heightening are heightening
Quá khứ đơn heightened heightened heightened heightened heightened heightened
Quá khứ tiếp diễn was heightening were heightening was heightening were heightening were heightening were heightening
Hiện tại hoàn thành have heightened have heightened has heightened have heightened have heightened have heightened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been heightening have been heightening has been heightening have been heightening have been heightening have been heightening
Quá khứ hoàn thành had heightened had heightened had heightened had heightened had heightened had heightened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been heightening had been heightening had been heightening had been heightening had been heightening had been heightening
Tương Lai will heighten will heighten will heighten will heighten will heighten will heighten
TL Tiếp Diễn will be heightening will be heightening will be heightening will be heightening will be heightening will be heightening
Tương Lai hoàn thành will have heightened will have heightened will have heightened will have heightened will have heightened will have heightened
TL HT Tiếp Diễn will have been heightening will have been heightening will have been heightening will have been heightening will have been heightening will have been heightening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would heighten would heighten would heighten would heighten would heighten would heighten
Conditional Perfect would have heightened would have heightened would have heightened would have heightened would have heightened would have heightened
Conditional Present Progressive would be heightening would be heightening would be heightening would be heightening would be heightening would be heightening
Conditional Perfect Progressive would have been heightening would have been heightening would have been heightening would have been heightening would have been heightening would have been heightening
Present Subjunctive heighten heighten heighten heighten heighten heighten
Past Subjunctive heightened heightened heightened heightened heightened heightened
Past Perfect Subjunctive had heightened had heightened had heightened had heightened had heightened had heightened
Imperative heighten Let′s heighten heighten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button