Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pity

Cách chia động từ pity rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pity ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PITY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pity pitying pitied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pity pity pities pity pity pity
Hiện tại tiếp diễn am pitying are pitying is pitying are pitying are pitying are pitying
Quá khứ đơn pitied pitied pitied pitied pitied pitied
Quá khứ tiếp diễn was pitying were pitying was pitying were pitying were pitying were pitying
Hiện tại hoàn thành have pitied have pitied has pitied have pitied have pitied have pitied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pitying have been pitying has been pitying have been pitying have been pitying have been pitying
Quá khứ hoàn thành had pitied had pitied had pitied had pitied had pitied had pitied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pitying had been pitying had been pitying had been pitying had been pitying had been pitying
Tương Lai will pity will pity will pity will pity will pity will pity
TL Tiếp Diễn will be pitying will be pitying will be pitying will be pitying will be pitying will be pitying
Tương Lai hoàn thành will have pitied will have pitied will have pitied will have pitied will have pitied will have pitied
TL HT Tiếp Diễn will have been pitying will have been pitying will have been pitying will have been pitying will have been pitying will have been pitying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pity would pity would pity would pity would pity would pity
Conditional Perfect would have pitied would have pitied would have pitied would have pitied would have pitied would have pitied
Conditional Present Progressive would be pitying would be pitying would be pitying would be pitying would be pitying would be pitying
Conditional Perfect Progressive would have been pitying would have been pitying would have been pitying would have been pitying would have been pitying would have been pitying
Present Subjunctive pity pity pity pity pity pity
Past Subjunctive pitied pitied pitied pitied pitied pitied
Past Perfect Subjunctive had pitied had pitied had pitied had pitied had pitied had pitied
Imperative pity Let′s pity pity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/bangkok-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button