Master

Cách chia động từ master rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ master ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MASTER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to master mastering mastered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn master master masters master master master
Hiện tại tiếp diễn am mastering are mastering is mastering are mastering are mastering are mastering
Quá khứ đơn mastered mastered mastered mastered mastered mastered
Quá khứ tiếp diễn was mastering were mastering was mastering were mastering were mastering were mastering
Hiện tại hoàn thành have mastered have mastered has mastered have mastered have mastered have mastered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mastering have been mastering has been mastering have been mastering have been mastering have been mastering
Quá khứ hoàn thành had mastered had mastered had mastered had mastered had mastered had mastered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mastering had been mastering had been mastering had been mastering had been mastering had been mastering
Tương Lai will master will master will master will master will master will master
TL Tiếp Diễn will be mastering will be mastering will be mastering will be mastering will be mastering will be mastering
Tương Lai hoàn thành will have mastered will have mastered will have mastered will have mastered will have mastered will have mastered
TL HT Tiếp Diễn will have been mastering will have been mastering will have been mastering will have been mastering will have been mastering will have been mastering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would master would master would master would master would master would master
Conditional Perfect would have mastered would have mastered would have mastered would have mastered would have mastered would have mastered
Conditional Present Progressive would be mastering would be mastering would be mastering would be mastering would be mastering would be mastering
Conditional Perfect Progressive would have been mastering would have been mastering would have been mastering would have been mastering would have been mastering would have been mastering
Present Subjunctive master master master master master master
Past Subjunctive mastered mastered mastered mastered mastered mastered
Past Perfect Subjunctive had mastered had mastered had mastered had mastered had mastered had mastered
Imperative master Let′s master master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. irish dating sites for over 50 ireland.

Nên đọc
Close
Back to top button