Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Play

Cách chia động từ play rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ play ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to play playing played
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn play play plays play play play
Hiện tại tiếp diễn am playing are playing is playing are playing are playing are playing
Quá khứ đơn played played played played played played
Quá khứ tiếp diễn was playing were playing was playing were playing were playing were playing
Hiện tại hoàn thành have played have played has played have played have played have played
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been playing have been playing has been playing have been playing have been playing have been playing
Quá khứ hoàn thành had played had played had played had played had played had played
QK hoàn thành Tiếp diễn had been playing had been playing had been playing had been playing had been playing had been playing
Tương Lai will play will play will play will play will play will play
TL Tiếp Diễn will be playing will be playing will be playing will be playing will be playing will be playing
Tương Lai hoàn thành will have played will have played will have played will have played will have played will have played
TL HT Tiếp Diễn will have been playing will have been playing will have been playing will have been playing will have been playing will have been playing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would play would play would play would play would play would play
Conditional Perfect would have played would have played would have played would have played would have played would have played
Conditional Present Progressive would be playing would be playing would be playing would be playing would be playing would be playing
Conditional Perfect Progressive would have been playing would have been playing would have been playing would have been playing would have been playing would have been playing
Present Subjunctive play play play play play play
Past Subjunctive played played played played played played
Past Perfect Subjunctive had played had played had played had played had played had played
Imperative play Let′s play play

4 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button