Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Endeavor

Cách chia động từ endeavor rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ endeavor ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENDEAVOR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to endeavor endeavoring endeavored
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn endeavor endeavor endeavors endeavor endeavor endeavor
Hiện tại tiếp diễn am endeavoring are endeavoring is endeavoring are endeavoring are endeavoring are endeavoring
Quá khứ đơn endeavored endeavored endeavored endeavored endeavored endeavored
Quá khứ tiếp diễn was endeavoring were endeavoring was endeavoring were endeavoring were endeavoring were endeavoring
Hiện tại hoàn thành have endeavored have endeavored has endeavored have endeavored have endeavored have endeavored
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been endeavoring have been endeavoring has been endeavoring have been endeavoring have been endeavoring have been endeavoring
Quá khứ hoàn thành had endeavored had endeavored had endeavored had endeavored had endeavored had endeavored
QK hoàn thành Tiếp diễn had been endeavoring had been endeavoring had been endeavoring had been endeavoring had been endeavoring had been endeavoring
Tương Lai will endeavor will endeavor will endeavor will endeavor will endeavor will endeavor
TL Tiếp Diễn will be endeavoring will be endeavoring will be endeavoring will be endeavoring will be endeavoring will be endeavoring
Tương Lai hoàn thành will have endeavored will have endeavored will have endeavored will have endeavored will have endeavored will have endeavored
TL HT Tiếp Diễn will have been endeavoring will have been endeavoring will have been endeavoring will have been endeavoring will have been endeavoring will have been endeavoring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would endeavor would endeavor would endeavor would endeavor would endeavor would endeavor
Conditional Perfect would have endeavored would have endeavored would have endeavored would have endeavored would have endeavored would have endeavored
Conditional Present Progressive would be endeavoring would be endeavoring would be endeavoring would be endeavoring would be endeavoring would be endeavoring
Conditional Perfect Progressive would have been endeavoring would have been endeavoring would have been endeavoring would have been endeavoring would have been endeavoring would have been endeavoring
Present Subjunctive endeavor endeavor endeavor endeavor endeavor endeavor
Past Subjunctive endeavored endeavored endeavored endeavored endeavored endeavored
Past Perfect Subjunctive had endeavored had endeavored had endeavored had endeavored had endeavored had endeavored
Imperative endeavor Let′s endeavor endeavor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button