Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Plead

Cách chia động từ plead rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ plead ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLEAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to plead pleading pleaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn plead plead pleads plead plead plead
Hiện tại tiếp diễn am pleading are pleading is pleading are pleading are pleading are pleading
Quá khứ đơn pleaded pleaded pleaded pleaded pleaded pleaded
Quá khứ tiếp diễn was pleading were pleading was pleading were pleading were pleading were pleading
Hiện tại hoàn thành have pleaded have pleaded has pleaded have pleaded have pleaded have pleaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pleading have been pleading has been pleading have been pleading have been pleading have been pleading
Quá khứ hoàn thành had pleaded had pleaded had pleaded had pleaded had pleaded had pleaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pleading had been pleading had been pleading had been pleading had been pleading had been pleading
Tương Lai will plead will plead will plead will plead will plead will plead
TL Tiếp Diễn will be pleading will be pleading will be pleading will be pleading will be pleading will be pleading
Tương Lai hoàn thành will have pleaded will have pleaded will have pleaded will have pleaded will have pleaded will have pleaded
TL HT Tiếp Diễn will have been pleading will have been pleading will have been pleading will have been pleading will have been pleading will have been pleading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would plead would plead would plead would plead would plead would plead
Conditional Perfect would have pleaded would have pleaded would have pleaded would have pleaded would have pleaded would have pleaded
Conditional Present Progressive would be pleading would be pleading would be pleading would be pleading would be pleading would be pleading
Conditional Perfect Progressive would have been pleading would have been pleading would have been pleading would have been pleading would have been pleading would have been pleading
Present Subjunctive plead plead plead plead plead plead
Past Subjunctive pleaded pleaded pleaded pleaded pleaded pleaded
Past Perfect Subjunctive had pleaded had pleaded had pleaded had pleaded had pleaded had pleaded
Imperative plead Let′s plead plead

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button