Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Equal

Cách chia động từ equal rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ equal ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EQUAL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to equal equaling equaled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn equal equal equals equal equal equal
Hiện tại tiếp diễn am equaling are equaling is equaling are equaling are equaling are equaling
Quá khứ đơn equaled equaled equaled equaled equaled equaled
Quá khứ tiếp diễn was equaling were equaling was equaling were equaling were equaling were equaling
Hiện tại hoàn thành have equaled have equaled has equaled have equaled have equaled have equaled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been equaling have been equaling has been equaling have been equaling have been equaling have been equaling
Quá khứ hoàn thành had equaled had equaled had equaled had equaled had equaled had equaled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been equaling had been equaling had been equaling had been equaling had been equaling had been equaling
Tương Lai will equal will equal will equal will equal will equal will equal
TL Tiếp Diễn will be equaling will be equaling will be equaling will be equaling will be equaling will be equaling
Tương Lai hoàn thành will have equaled will have equaled will have equaled will have equaled will have equaled will have equaled
TL HT Tiếp Diễn will have been equaling will have been equaling will have been equaling will have been equaling will have been equaling will have been equaling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would equal would equal would equal would equal would equal would equal
Conditional Perfect would have equaled would have equaled would have equaled would have equaled would have equaled would have equaled
Conditional Present Progressive would be equaling would be equaling would be equaling would be equaling would be equaling would be equaling
Conditional Perfect Progressive would have been equaling would have been equaling would have been equaling would have been equaling would have been equaling would have been equaling
Present Subjunctive equal equal equal equal equal equal
Past Subjunctive equaled equaled equaled equaled equaled equaled
Past Perfect Subjunctive had equaled had equaled had equaled had equaled had equaled had equaled
Imperative equal Let′s equal equal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button