Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wheel

Cách chia động từ wheel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wheel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WHEEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wheel wheeling wheeled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wheel wheel wheels wheel wheel wheel
Hiện tại tiếp diễn am wheeling are wheeling is wheeling are wheeling are wheeling are wheeling
Quá khứ đơn wheeled wheeled wheeled wheeled wheeled wheeled
Quá khứ tiếp diễn was wheeling were wheeling was wheeling were wheeling were wheeling were wheeling
Hiện tại hoàn thành have wheeled have wheeled has wheeled have wheeled have wheeled have wheeled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wheeling have been wheeling has been wheeling have been wheeling have been wheeling have been wheeling
Quá khứ hoàn thành had wheeled had wheeled had wheeled had wheeled had wheeled had wheeled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wheeling had been wheeling had been wheeling had been wheeling had been wheeling had been wheeling
Tương Lai will wheel will wheel will wheel will wheel will wheel will wheel
TL Tiếp Diễn will be wheeling will be wheeling will be wheeling will be wheeling will be wheeling will be wheeling
Tương Lai hoàn thành will have wheeled will have wheeled will have wheeled will have wheeled will have wheeled will have wheeled
TL HT Tiếp Diễn will have been wheeling will have been wheeling will have been wheeling will have been wheeling will have been wheeling will have been wheeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wheel would wheel would wheel would wheel would wheel would wheel
Conditional Perfect would have wheeled would have wheeled would have wheeled would have wheeled would have wheeled would have wheeled
Conditional Present Progressive would be wheeling would be wheeling would be wheeling would be wheeling would be wheeling would be wheeling
Conditional Perfect Progressive would have been wheeling would have been wheeling would have been wheeling would have been wheeling would have been wheeling would have been wheeling
Present Subjunctive wheel wheel wheel wheel wheel wheel
Past Subjunctive wheeled wheeled wheeled wheeled wheeled wheeled
Past Perfect Subjunctive had wheeled had wheeled had wheeled had wheeled had wheeled had wheeled
Imperative wheel Let′s wheel wheel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button