Polish

Cách chia động từ polish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ polish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POLISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to polish polishing polished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn polish polish polishes polish polish polish
Hiện tại tiếp diễn am polishing are polishing is polishing are polishing are polishing are polishing
Quá khứ đơn polished polished polished polished polished polished
Quá khứ tiếp diễn was polishing were polishing was polishing were polishing were polishing were polishing
Hiện tại hoàn thành have polished have polished has polished have polished have polished have polished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been polishing have been polishing has been polishing have been polishing have been polishing have been polishing
Quá khứ hoàn thành had polished had polished had polished had polished had polished had polished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been polishing had been polishing had been polishing had been polishing had been polishing had been polishing
Tương Lai will polish will polish will polish will polish will polish will polish
TL Tiếp Diễn will be polishing will be polishing will be polishing will be polishing will be polishing will be polishing
Tương Lai hoàn thành will have polished will have polished will have polished will have polished will have polished will have polished
TL HT Tiếp Diễn will have been polishing will have been polishing will have been polishing will have been polishing will have been polishing will have been polishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would polish would polish would polish would polish would polish would polish
Conditional Perfect would have polished would have polished would have polished would have polished would have polished would have polished
Conditional Present Progressive would be polishing would be polishing would be polishing would be polishing would be polishing would be polishing
Conditional Perfect Progressive would have been polishing would have been polishing would have been polishing would have been polishing would have been polishing would have been polishing
Present Subjunctive polish polish polish polish polish polish
Past Subjunctive polished polished polished polished polished polished
Past Perfect Subjunctive had polished had polished had polished had polished had polished had polished
Imperative polish Let′s polish polish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/local-asian-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button