Pollute

Cách chia động từ pollute rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pollute ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POLLUTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pollute polluting polluted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pollute pollute pollutes pollute pollute pollute
Hiện tại tiếp diễn am polluting are polluting is polluting are polluting are polluting are polluting
Quá khứ đơn polluted polluted polluted polluted polluted polluted
Quá khứ tiếp diễn was polluting were polluting was polluting were polluting were polluting were polluting
Hiện tại hoàn thành have polluted have polluted has polluted have polluted have polluted have polluted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been polluting have been polluting has been polluting have been polluting have been polluting have been polluting
Quá khứ hoàn thành had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been polluting had been polluting had been polluting had been polluting had been polluting had been polluting
Tương Lai will pollute will pollute will pollute will pollute will pollute will pollute
TL Tiếp Diễn will be polluting will be polluting will be polluting will be polluting will be polluting will be polluting
Tương Lai hoàn thành will have polluted will have polluted will have polluted will have polluted will have polluted will have polluted
TL HT Tiếp Diễn will have been polluting will have been polluting will have been polluting will have been polluting will have been polluting will have been polluting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pollute would pollute would pollute would pollute would pollute would pollute
Conditional Perfect would have polluted would have polluted would have polluted would have polluted would have polluted would have polluted
Conditional Present Progressive would be polluting would be polluting would be polluting would be polluting would be polluting would be polluting
Conditional Perfect Progressive would have been polluting would have been polluting would have been polluting would have been polluting would have been polluting would have been polluting
Present Subjunctive pollute pollute pollute pollute pollute pollute
Past Subjunctive polluted polluted polluted polluted polluted polluted
Past Perfect Subjunctive had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted
Imperative pollute Let′s pollute pollute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. brody jenner dating.

Nên đọc
Close
Back to top button