Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Remit

Cách chia động từ remit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ remit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REMIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to remit remitting remitted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn remit remit remits remit remit remit
Hiện tại tiếp diễn am remitting are remitting is remitting are remitting are remitting are remitting
Quá khứ đơn remitted remitted remitted remitted remitted remitted
Quá khứ tiếp diễn was remitting were remitting was remitting were remitting were remitting were remitting
Hiện tại hoàn thành have remitted have remitted has remitted have remitted have remitted have remitted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been remitting have been remitting has been remitting have been remitting have been remitting have been remitting
Quá khứ hoàn thành had remitted had remitted had remitted had remitted had remitted had remitted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been remitting had been remitting had been remitting had been remitting had been remitting had been remitting
Tương Lai will remit will remit will remit will remit will remit will remit
TL Tiếp Diễn will be remitting will be remitting will be remitting will be remitting will be remitting will be remitting
Tương Lai hoàn thành will have remitted will have remitted will have remitted will have remitted will have remitted will have remitted
TL HT Tiếp Diễn will have been remitting will have been remitting will have been remitting will have been remitting will have been remitting will have been remitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would remit would remit would remit would remit would remit would remit
Conditional Perfect would have remitted would have remitted would have remitted would have remitted would have remitted would have remitted
Conditional Present Progressive would be remitting would be remitting would be remitting would be remitting would be remitting would be remitting
Conditional Perfect Progressive would have been remitting would have been remitting would have been remitting would have been remitting would have been remitting would have been remitting
Present Subjunctive remit remit remit remit remit remit
Past Subjunctive remitted remitted remitted remitted remitted remitted
Past Perfect Subjunctive had remitted had remitted had remitted had remitted had remitted had remitted
Imperative remit Let′s remit remit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button