Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pose

Cách chia động từ pose rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pose ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pose posing posed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pose pose poses pose pose pose
Hiện tại tiếp diễn am posing are posing is posing are posing are posing are posing
Quá khứ đơn posed posed posed posed posed posed
Quá khứ tiếp diễn was posing were posing was posing were posing were posing were posing
Hiện tại hoàn thành have posed have posed has posed have posed have posed have posed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been posing have been posing has been posing have been posing have been posing have been posing
Quá khứ hoàn thành had posed had posed had posed had posed had posed had posed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been posing had been posing had been posing had been posing had been posing had been posing
Tương Lai will pose will pose will pose will pose will pose will pose
TL Tiếp Diễn will be posing will be posing will be posing will be posing will be posing will be posing
Tương Lai hoàn thành will have posed will have posed will have posed will have posed will have posed will have posed
TL HT Tiếp Diễn will have been posing will have been posing will have been posing will have been posing will have been posing will have been posing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pose would pose would pose would pose would pose would pose
Conditional Perfect would have posed would have posed would have posed would have posed would have posed would have posed
Conditional Present Progressive would be posing would be posing would be posing would be posing would be posing would be posing
Conditional Perfect Progressive would have been posing would have been posing would have been posing would have been posing would have been posing would have been posing
Present Subjunctive pose pose pose pose pose pose
Past Subjunctive posed posed posed posed posed posed
Past Perfect Subjunctive had posed had posed had posed had posed had posed had posed
Imperative pose Let′s pose pose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button