Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Display

Cách chia động từ display rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ display ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISPLAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to display displaying displayed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn display display displays display display display
Hiện tại tiếp diễn am displaying are displaying is displaying are displaying are displaying are displaying
Quá khứ đơn displayed displayed displayed displayed displayed displayed
Quá khứ tiếp diễn was displaying were displaying was displaying were displaying were displaying were displaying
Hiện tại hoàn thành have displayed have displayed has displayed have displayed have displayed have displayed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been displaying have been displaying has been displaying have been displaying have been displaying have been displaying
Quá khứ hoàn thành had displayed had displayed had displayed had displayed had displayed had displayed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been displaying had been displaying had been displaying had been displaying had been displaying had been displaying
Tương Lai will display will display will display will display will display will display
TL Tiếp Diễn will be displaying will be displaying will be displaying will be displaying will be displaying will be displaying
Tương Lai hoàn thành will have displayed will have displayed will have displayed will have displayed will have displayed will have displayed
TL HT Tiếp Diễn will have been displaying will have been displaying will have been displaying will have been displaying will have been displaying will have been displaying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would display would display would display would display would display would display
Conditional Perfect would have displayed would have displayed would have displayed would have displayed would have displayed would have displayed
Conditional Present Progressive would be displaying would be displaying would be displaying would be displaying would be displaying would be displaying
Conditional Perfect Progressive would have been displaying would have been displaying would have been displaying would have been displaying would have been displaying would have been displaying
Present Subjunctive display display display display display display
Past Subjunctive displayed displayed displayed displayed displayed displayed
Past Perfect Subjunctive had displayed had displayed had displayed had displayed had displayed had displayed
Imperative display Let′s display display

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. personal hook up ads.

Nên đọc
Close
Back to top button