Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Email

Cách chia động từ email rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ email ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EMAIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to email emailing emailed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn email email emails email email email
Hiện tại tiếp diễn am emailing are emailing is emailing are emailing are emailing are emailing
Quá khứ đơn emailed emailed emailed emailed emailed emailed
Quá khứ tiếp diễn was emailing were emailing was emailing were emailing were emailing were emailing
Hiện tại hoàn thành have emailed have emailed has emailed have emailed have emailed have emailed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been emailing have been emailing has been emailing have been emailing have been emailing have been emailing
Quá khứ hoàn thành had emailed had emailed had emailed had emailed had emailed had emailed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been emailing had been emailing had been emailing had been emailing had been emailing had been emailing
Tương Lai will email will email will email will email will email will email
TL Tiếp Diễn will be emailing will be emailing will be emailing will be emailing will be emailing will be emailing
Tương Lai hoàn thành will have emailed will have emailed will have emailed will have emailed will have emailed will have emailed
TL HT Tiếp Diễn will have been emailing will have been emailing will have been emailing will have been emailing will have been emailing will have been emailing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would email would email would email would email would email would email
Conditional Perfect would have emailed would have emailed would have emailed would have emailed would have emailed would have emailed
Conditional Present Progressive would be emailing would be emailing would be emailing would be emailing would be emailing would be emailing
Conditional Perfect Progressive would have been emailing would have been emailing would have been emailing would have been emailing would have been emailing would have been emailing
Present Subjunctive email email email email email email
Past Subjunctive emailed emailed emailed emailed emailed emailed
Past Perfect Subjunctive had emailed had emailed had emailed had emailed had emailed had emailed
Imperative email Let′s email email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button