Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Postmark

Cách chia động từ postmark rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ postmark ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POSTMARK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to postmark postmarking postmarked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn postmark postmark postmarks postmark postmark postmark
Hiện tại tiếp diễn am postmarking are postmarking is postmarking are postmarking are postmarking are postmarking
Quá khứ đơn postmarked postmarked postmarked postmarked postmarked postmarked
Quá khứ tiếp diễn was postmarking were postmarking was postmarking were postmarking were postmarking were postmarking
Hiện tại hoàn thành have postmarked have postmarked has postmarked have postmarked have postmarked have postmarked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been postmarking have been postmarking has been postmarking have been postmarking have been postmarking have been postmarking
Quá khứ hoàn thành had postmarked had postmarked had postmarked had postmarked had postmarked had postmarked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been postmarking had been postmarking had been postmarking had been postmarking had been postmarking had been postmarking
Tương Lai will postmark will postmark will postmark will postmark will postmark will postmark
TL Tiếp Diễn will be postmarking will be postmarking will be postmarking will be postmarking will be postmarking will be postmarking
Tương Lai hoàn thành will have postmarked will have postmarked will have postmarked will have postmarked will have postmarked will have postmarked
TL HT Tiếp Diễn will have been postmarking will have been postmarking will have been postmarking will have been postmarking will have been postmarking will have been postmarking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would postmark would postmark would postmark would postmark would postmark would postmark
Conditional Perfect would have postmarked would have postmarked would have postmarked would have postmarked would have postmarked would have postmarked
Conditional Present Progressive would be postmarking would be postmarking would be postmarking would be postmarking would be postmarking would be postmarking
Conditional Perfect Progressive would have been postmarking would have been postmarking would have been postmarking would have been postmarking would have been postmarking would have been postmarking
Present Subjunctive postmark postmark postmark postmark postmark postmark
Past Subjunctive postmarked postmarked postmarked postmarked postmarked postmarked
Past Perfect Subjunctive had postmarked had postmarked had postmarked had postmarked had postmarked had postmarked
Imperative postmark Let′s postmark postmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button