Powder

Cách chia động từ powder rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ powder ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POWDER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to powder powdering powdered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn powder powder powders powder powder powder
Hiện tại tiếp diễn am powdering are powdering is powdering are powdering are powdering are powdering
Quá khứ đơn powdered powdered powdered powdered powdered powdered
Quá khứ tiếp diễn was powdering were powdering was powdering were powdering were powdering were powdering
Hiện tại hoàn thành have powdered have powdered has powdered have powdered have powdered have powdered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been powdering have been powdering has been powdering have been powdering have been powdering have been powdering
Quá khứ hoàn thành had powdered had powdered had powdered had powdered had powdered had powdered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been powdering had been powdering had been powdering had been powdering had been powdering had been powdering
Tương Lai will powder will powder will powder will powder will powder will powder
TL Tiếp Diễn will be powdering will be powdering will be powdering will be powdering will be powdering will be powdering
Tương Lai hoàn thành will have powdered will have powdered will have powdered will have powdered will have powdered will have powdered
TL HT Tiếp Diễn will have been powdering will have been powdering will have been powdering will have been powdering will have been powdering will have been powdering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would powder would powder would powder would powder would powder would powder
Conditional Perfect would have powdered would have powdered would have powdered would have powdered would have powdered would have powdered
Conditional Present Progressive would be powdering would be powdering would be powdering would be powdering would be powdering would be powdering
Conditional Perfect Progressive would have been powdering would have been powdering would have been powdering would have been powdering would have been powdering would have been powdering
Present Subjunctive powder powder powder powder powder powder
Past Subjunctive powdered powdered powdered powdered powdered powdered
Past Perfect Subjunctive had powdered had powdered had powdered had powdered had powdered had powdered
Imperative powder Let′s powder powder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/harlem-hookups-porn/.

Nên đọc
free date club
Back to top button