Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Push

Cách chia động từ push rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ push ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PUSH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to push pushing pushed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn push push pushes push push push
Hiện tại tiếp diễn am pushing are pushing is pushing are pushing are pushing are pushing
Quá khứ đơn pushed pushed pushed pushed pushed pushed
Quá khứ tiếp diễn was pushing were pushing was pushing were pushing were pushing were pushing
Hiện tại hoàn thành have pushed have pushed has pushed have pushed have pushed have pushed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pushing have been pushing has been pushing have been pushing have been pushing have been pushing
Quá khứ hoàn thành had pushed had pushed had pushed had pushed had pushed had pushed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pushing had been pushing had been pushing had been pushing had been pushing had been pushing
Tương Lai will push will push will push will push will push will push
TL Tiếp Diễn will be pushing will be pushing will be pushing will be pushing will be pushing will be pushing
Tương Lai hoàn thành will have pushed will have pushed will have pushed will have pushed will have pushed will have pushed
TL HT Tiếp Diễn will have been pushing will have been pushing will have been pushing will have been pushing will have been pushing will have been pushing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would push would push would push would push would push would push
Conditional Perfect would have pushed would have pushed would have pushed would have pushed would have pushed would have pushed
Conditional Present Progressive would be pushing would be pushing would be pushing would be pushing would be pushing would be pushing
Conditional Perfect Progressive would have been pushing would have been pushing would have been pushing would have been pushing would have been pushing would have been pushing
Present Subjunctive push push push push push push
Past Subjunctive pushed pushed pushed pushed pushed pushed
Past Perfect Subjunctive had pushed had pushed had pushed had pushed had pushed had pushed
Imperative push Let′s push push

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button