Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Quiet

Cách chia động từ quiet rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ quiet ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: QUIET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to quiet quieting quieted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn quiet quiet quiets quiet quiet quiet
Hiện tại tiếp diễn am quieting are quieting is quieting are quieting are quieting are quieting
Quá khứ đơn quieted quieted quieted quieted quieted quieted
Quá khứ tiếp diễn was quieting were quieting was quieting were quieting were quieting were quieting
Hiện tại hoàn thành have quieted have quieted has quieted have quieted have quieted have quieted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been quieting have been quieting has been quieting have been quieting have been quieting have been quieting
Quá khứ hoàn thành had quieted had quieted had quieted had quieted had quieted had quieted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been quieting had been quieting had been quieting had been quieting had been quieting had been quieting
Tương Lai will quiet will quiet will quiet will quiet will quiet will quiet
TL Tiếp Diễn will be quieting will be quieting will be quieting will be quieting will be quieting will be quieting
Tương Lai hoàn thành will have quieted will have quieted will have quieted will have quieted will have quieted will have quieted
TL HT Tiếp Diễn will have been quieting will have been quieting will have been quieting will have been quieting will have been quieting will have been quieting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would quiet would quiet would quiet would quiet would quiet would quiet
Conditional Perfect would have quieted would have quieted would have quieted would have quieted would have quieted would have quieted
Conditional Present Progressive would be quieting would be quieting would be quieting would be quieting would be quieting would be quieting
Conditional Perfect Progressive would have been quieting would have been quieting would have been quieting would have been quieting would have been quieting would have been quieting
Present Subjunctive quiet quiet quiet quiet quiet quiet
Past Subjunctive quieted quieted quieted quieted quieted quieted
Past Perfect Subjunctive had quieted had quieted had quieted had quieted had quieted had quieted
Imperative quiet Let′s quiet quiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button