Zigzag

Cách chia động từ zigzag rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ zigzag ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ZIGZAG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to zigzag zigzagging zigzagged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn zigzag zigzag zigzags zigzag zigzag zigzag
Hiện tại tiếp diễn am zigzagging are zigzagging is zigzagging are zigzagging are zigzagging are zigzagging
Quá khứ đơn zigzagged zigzagged zigzagged zigzagged zigzagged zigzagged
Quá khứ tiếp diễn was zigzagging were zigzagging was zigzagging were zigzagging were zigzagging were zigzagging
Hiện tại hoàn thành have zigzagged have zigzagged has zigzagged have zigzagged have zigzagged have zigzagged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been zigzagging have been zigzagging has been zigzagging have been zigzagging have been zigzagging have been zigzagging
Quá khứ hoàn thành had zigzagged had zigzagged had zigzagged had zigzagged had zigzagged had zigzagged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been zigzagging had been zigzagging had been zigzagging had been zigzagging had been zigzagging had been zigzagging
Tương Lai will zigzag will zigzag will zigzag will zigzag will zigzag will zigzag
TL Tiếp Diễn will be zigzagging will be zigzagging will be zigzagging will be zigzagging will be zigzagging will be zigzagging
Tương Lai hoàn thành will have zigzagged will have zigzagged will have zigzagged will have zigzagged will have zigzagged will have zigzagged
TL HT Tiếp Diễn will have been zigzagging will have been zigzagging will have been zigzagging will have been zigzagging will have been zigzagging will have been zigzagging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would zigzag would zigzag would zigzag would zigzag would zigzag would zigzag
Conditional Perfect would have zigzagged would have zigzagged would have zigzagged would have zigzagged would have zigzagged would have zigzagged
Conditional Present Progressive would be zigzagging would be zigzagging would be zigzagging would be zigzagging would be zigzagging would be zigzagging
Conditional Perfect Progressive would have been zigzagging would have been zigzagging would have been zigzagging would have been zigzagging would have been zigzagging would have been zigzagging
Present Subjunctive zigzag zigzag zigzag zigzag zigzag zigzag
Past Subjunctive zigzagged zigzagged zigzagged zigzagged zigzagged zigzagged
Past Perfect Subjunctive had zigzagged had zigzagged had zigzagged had zigzagged had zigzagged had zigzagged
Imperative zigzag Let′s zigzag zigzag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button