Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Declaim

Cách chia động từ declaim rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ declaim ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DECLAIM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to declaim declaiming declaimed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn declaim declaim declaims declaim declaim declaim
Hiện tại tiếp diễn am declaiming are declaiming is declaiming are declaiming are declaiming are declaiming
Quá khứ đơn declaimed declaimed declaimed declaimed declaimed declaimed
Quá khứ tiếp diễn was declaiming were declaiming was declaiming were declaiming were declaiming were declaiming
Hiện tại hoàn thành have declaimed have declaimed has declaimed have declaimed have declaimed have declaimed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been declaiming have been declaiming has been declaiming have been declaiming have been declaiming have been declaiming
Quá khứ hoàn thành had declaimed had declaimed had declaimed had declaimed had declaimed had declaimed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been declaiming had been declaiming had been declaiming had been declaiming had been declaiming had been declaiming
Tương Lai will declaim will declaim will declaim will declaim will declaim will declaim
TL Tiếp Diễn will be declaiming will be declaiming will be declaiming will be declaiming will be declaiming will be declaiming
Tương Lai hoàn thành will have declaimed will have declaimed will have declaimed will have declaimed will have declaimed will have declaimed
TL HT Tiếp Diễn will have been declaiming will have been declaiming will have been declaiming will have been declaiming will have been declaiming will have been declaiming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would declaim would declaim would declaim would declaim would declaim would declaim
Conditional Perfect would have declaimed would have declaimed would have declaimed would have declaimed would have declaimed would have declaimed
Conditional Present Progressive would be declaiming would be declaiming would be declaiming would be declaiming would be declaiming would be declaiming
Conditional Perfect Progressive would have been declaiming would have been declaiming would have been declaiming would have been declaiming would have been declaiming would have been declaiming
Present Subjunctive declaim declaim declaim declaim declaim declaim
Past Subjunctive declaimed declaimed declaimed declaimed declaimed declaimed
Past Perfect Subjunctive had declaimed had declaimed had declaimed had declaimed had declaimed had declaimed
Imperative declaim Let′s declaim declaim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/nina-and-ian-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button