Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Frequent

Cách chia động từ frequent rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ frequent ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FREQUENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to frequent frequenting frequented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn frequent frequent frequents frequent frequent frequent
Hiện tại tiếp diễn am frequenting are frequenting is frequenting are frequenting are frequenting are frequenting
Quá khứ đơn frequented frequented frequented frequented frequented frequented
Quá khứ tiếp diễn was frequenting were frequenting was frequenting were frequenting were frequenting were frequenting
Hiện tại hoàn thành have frequented have frequented has frequented have frequented have frequented have frequented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been frequenting have been frequenting has been frequenting have been frequenting have been frequenting have been frequenting
Quá khứ hoàn thành had frequented had frequented had frequented had frequented had frequented had frequented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been frequenting had been frequenting had been frequenting had been frequenting had been frequenting had been frequenting
Tương Lai will frequent will frequent will frequent will frequent will frequent will frequent
TL Tiếp Diễn will be frequenting will be frequenting will be frequenting will be frequenting will be frequenting will be frequenting
Tương Lai hoàn thành will have frequented will have frequented will have frequented will have frequented will have frequented will have frequented
TL HT Tiếp Diễn will have been frequenting will have been frequenting will have been frequenting will have been frequenting will have been frequenting will have been frequenting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would frequent would frequent would frequent would frequent would frequent would frequent
Conditional Perfect would have frequented would have frequented would have frequented would have frequented would have frequented would have frequented
Conditional Present Progressive would be frequenting would be frequenting would be frequenting would be frequenting would be frequenting would be frequenting
Conditional Perfect Progressive would have been frequenting would have been frequenting would have been frequenting would have been frequenting would have been frequenting would have been frequenting
Present Subjunctive frequent frequent frequent frequent frequent frequent
Past Subjunctive frequented frequented frequented frequented frequented frequented
Past Perfect Subjunctive had frequented had frequented had frequented had frequented had frequented had frequented
Imperative frequent Let′s frequent frequent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. montana dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button