Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Stitch

Cách chia động từ stitch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stitch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STITCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stitch stitching stitched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stitch stitch stitches stitch stitch stitch
Hiện tại tiếp diễn am stitching are stitching is stitching are stitching are stitching are stitching
Quá khứ đơn stitched stitched stitched stitched stitched stitched
Quá khứ tiếp diễn was stitching were stitching was stitching were stitching were stitching were stitching
Hiện tại hoàn thành have stitched have stitched has stitched have stitched have stitched have stitched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stitching have been stitching has been stitching have been stitching have been stitching have been stitching
Quá khứ hoàn thành had stitched had stitched had stitched had stitched had stitched had stitched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stitching had been stitching had been stitching had been stitching had been stitching had been stitching
Tương Lai will stitch will stitch will stitch will stitch will stitch will stitch
TL Tiếp Diễn will be stitching will be stitching will be stitching will be stitching will be stitching will be stitching
Tương Lai hoàn thành will have stitched will have stitched will have stitched will have stitched will have stitched will have stitched
TL HT Tiếp Diễn will have been stitching will have been stitching will have been stitching will have been stitching will have been stitching will have been stitching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stitch would stitch would stitch would stitch would stitch would stitch
Conditional Perfect would have stitched would have stitched would have stitched would have stitched would have stitched would have stitched
Conditional Present Progressive would be stitching would be stitching would be stitching would be stitching would be stitching would be stitching
Conditional Perfect Progressive would have been stitching would have been stitching would have been stitching would have been stitching would have been stitching would have been stitching
Present Subjunctive stitch stitch stitch stitch stitch stitch
Past Subjunctive stitched stitched stitched stitched stitched stitched
Past Perfect Subjunctive had stitched had stitched had stitched had stitched had stitched had stitched
Imperative stitch Let′s stitch stitch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/untrue-dating-site/.

Nên đọc
Close
Back to top button