Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Put

Cách chia động từ put rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ put ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PUT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to put putting put
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn put put puts put put put
Hiện tại tiếp diễn am putting are putting is putting are putting are putting are putting
Quá khứ đơn put put put put put put
Quá khứ tiếp diễn was putting were putting was putting were putting were putting were putting
Hiện tại hoàn thành have put have put has put have put have put have put
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been putting have been putting has been putting have been putting have been putting have been putting
Quá khứ hoàn thành had put had put had put had put had put had put
QK hoàn thành Tiếp diễn had been putting had been putting had been putting had been putting had been putting had been putting
Tương Lai will put will put will put will put will put will put
TL Tiếp Diễn will be putting will be putting will be putting will be putting will be putting will be putting
Tương Lai hoàn thành will have put will have put will have put will have put will have put will have put
TL HT Tiếp Diễn will have been putting will have been putting will have been putting will have been putting will have been putting will have been putting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would put would put would put would put would put would put
Conditional Perfect would have put would have put would have put would have put would have put would have put
Conditional Present Progressive would be putting would be putting would be putting would be putting would be putting would be putting
Conditional Perfect Progressive would have been putting would have been putting would have been putting would have been putting would have been putting would have been putting
Present Subjunctive put put put put put put
Past Subjunctive put put put put put put
Past Perfect Subjunctive had put had put had put had put had put had put
Imperative put Let′s put put

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button