Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Block

Cách chia động từ block rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ block ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLOCK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to block blocking blocked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn block block blocks block block block
Hiện tại tiếp diễn am blocking are blocking is blocking are blocking are blocking are blocking
Quá khứ đơn blocked blocked blocked blocked blocked blocked
Quá khứ tiếp diễn was blocking were blocking was blocking were blocking were blocking were blocking
Hiện tại hoàn thành have blocked have blocked has blocked have blocked have blocked have blocked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been blocking have been blocking has been blocking have been blocking have been blocking have been blocking
Quá khứ hoàn thành had blocked had blocked had blocked had blocked had blocked had blocked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been blocking had been blocking had been blocking had been blocking had been blocking had been blocking
Tương Lai will block will block will block will block will block will block
TL Tiếp Diễn will be blocking will be blocking will be blocking will be blocking will be blocking will be blocking
Tương Lai hoàn thành will have blocked will have blocked will have blocked will have blocked will have blocked will have blocked
TL HT Tiếp Diễn will have been blocking will have been blocking will have been blocking will have been blocking will have been blocking will have been blocking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would block would block would block would block would block would block
Conditional Perfect would have blocked would have blocked would have blocked would have blocked would have blocked would have blocked
Conditional Present Progressive would be blocking would be blocking would be blocking would be blocking would be blocking would be blocking
Conditional Perfect Progressive would have been blocking would have been blocking would have been blocking would have been blocking would have been blocking would have been blocking
Present Subjunctive block block block block block block
Past Subjunctive blocked blocked blocked blocked blocked blocked
Past Perfect Subjunctive had blocked had blocked had blocked had blocked had blocked had blocked
Imperative block Let′s block block

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button