Project

Cách chia động từ project rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ project ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROJECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to project projecting projected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn project project projects project project project
Hiện tại tiếp diễn am projecting are projecting is projecting are projecting are projecting are projecting
Quá khứ đơn projected projected projected projected projected projected
Quá khứ tiếp diễn was projecting were projecting was projecting were projecting were projecting were projecting
Hiện tại hoàn thành have projected have projected has projected have projected have projected have projected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been projecting have been projecting has been projecting have been projecting have been projecting have been projecting
Quá khứ hoàn thành had projected had projected had projected had projected had projected had projected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been projecting had been projecting had been projecting had been projecting had been projecting had been projecting
Tương Lai will project will project will project will project will project will project
TL Tiếp Diễn will be projecting will be projecting will be projecting will be projecting will be projecting will be projecting
Tương Lai hoàn thành will have projected will have projected will have projected will have projected will have projected will have projected
TL HT Tiếp Diễn will have been projecting will have been projecting will have been projecting will have been projecting will have been projecting will have been projecting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would project would project would project would project would project would project
Conditional Perfect would have projected would have projected would have projected would have projected would have projected would have projected
Conditional Present Progressive would be projecting would be projecting would be projecting would be projecting would be projecting would be projecting
Conditional Perfect Progressive would have been projecting would have been projecting would have been projecting would have been projecting would have been projecting would have been projecting
Present Subjunctive project project project project project project
Past Subjunctive projected projected projected projected projected projected
Past Perfect Subjunctive had projected had projected had projected had projected had projected had projected
Imperative project Let′s project project

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button