Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Matriculate

Cách chia động từ matriculate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ matriculate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MATRICULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to matriculate matriculating matriculated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn matriculate matriculate matriculates matriculate matriculate matriculate
Hiện tại tiếp diễn am matriculating are matriculating is matriculating are matriculating are matriculating are matriculating
Quá khứ đơn matriculated matriculated matriculated matriculated matriculated matriculated
Quá khứ tiếp diễn was matriculating were matriculating was matriculating were matriculating were matriculating were matriculating
Hiện tại hoàn thành have matriculated have matriculated has matriculated have matriculated have matriculated have matriculated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been matriculating have been matriculating has been matriculating have been matriculating have been matriculating have been matriculating
Quá khứ hoàn thành had matriculated had matriculated had matriculated had matriculated had matriculated had matriculated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been matriculating had been matriculating had been matriculating had been matriculating had been matriculating had been matriculating
Tương Lai will matriculate will matriculate will matriculate will matriculate will matriculate will matriculate
TL Tiếp Diễn will be matriculating will be matriculating will be matriculating will be matriculating will be matriculating will be matriculating
Tương Lai hoàn thành will have matriculated will have matriculated will have matriculated will have matriculated will have matriculated will have matriculated
TL HT Tiếp Diễn will have been matriculating will have been matriculating will have been matriculating will have been matriculating will have been matriculating will have been matriculating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would matriculate would matriculate would matriculate would matriculate would matriculate would matriculate
Conditional Perfect would have matriculated would have matriculated would have matriculated would have matriculated would have matriculated would have matriculated
Conditional Present Progressive would be matriculating would be matriculating would be matriculating would be matriculating would be matriculating would be matriculating
Conditional Perfect Progressive would have been matriculating would have been matriculating would have been matriculating would have been matriculating would have been matriculating would have been matriculating
Present Subjunctive matriculate matriculate matriculate matriculate matriculate matriculate
Past Subjunctive matriculated matriculated matriculated matriculated matriculated matriculated
Past Perfect Subjunctive had matriculated had matriculated had matriculated had matriculated had matriculated had matriculated
Imperative matriculate Let′s matriculate matriculate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button