Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pitch

Cách chia động từ pitch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pitch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PITCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pitch pitching pitched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pitch pitch pitches pitch pitch pitch
Hiện tại tiếp diễn am pitching are pitching is pitching are pitching are pitching are pitching
Quá khứ đơn pitched pitched pitched pitched pitched pitched
Quá khứ tiếp diễn was pitching were pitching was pitching were pitching were pitching were pitching
Hiện tại hoàn thành have pitched have pitched has pitched have pitched have pitched have pitched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pitching have been pitching has been pitching have been pitching have been pitching have been pitching
Quá khứ hoàn thành had pitched had pitched had pitched had pitched had pitched had pitched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pitching had been pitching had been pitching had been pitching had been pitching had been pitching
Tương Lai will pitch will pitch will pitch will pitch will pitch will pitch
TL Tiếp Diễn will be pitching will be pitching will be pitching will be pitching will be pitching will be pitching
Tương Lai hoàn thành will have pitched will have pitched will have pitched will have pitched will have pitched will have pitched
TL HT Tiếp Diễn will have been pitching will have been pitching will have been pitching will have been pitching will have been pitching will have been pitching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pitch would pitch would pitch would pitch would pitch would pitch
Conditional Perfect would have pitched would have pitched would have pitched would have pitched would have pitched would have pitched
Conditional Present Progressive would be pitching would be pitching would be pitching would be pitching would be pitching would be pitching
Conditional Perfect Progressive would have been pitching would have been pitching would have been pitching would have been pitching would have been pitching would have been pitching
Present Subjunctive pitch pitch pitch pitch pitch pitch
Past Subjunctive pitched pitched pitched pitched pitched pitched
Past Perfect Subjunctive had pitched had pitched had pitched had pitched had pitched had pitched
Imperative pitch Let′s pitch pitch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/matchmaking-long-island/.

Nên đọc
Close
Back to top button